THE PLURILINGUAL EDUCATIVE SYSTEM

It is evident that policies regarding the Valencian language carried out during the last years do not lead to encouraging results for either the use or the perception of the language, unless we are unable to change language policies to stem the decline. In the report “Un nou model lingüístic educatiu per a l’educació plurilingüe i intercultural del sistema educatiu valencià”, (A New Linguistic Plurilingual and Intercultural Education Model for the Valencian Educational System), addressed to the Department of Education, Research, Culture and Sports of the Generalitat Valenciana Government (Pascual et. al., 2016), the drafting committee sees clearly the challenges for the immediate future: “redressing this situation will require a language policy that adopts as its priority objectives consistent with the territorial restructuring, social cohesion and equitable treatment of Valencian pupils and the languages they speak. An ambitious educational language policy that has a majority support, both political and educational, and that can set in motion long-term processes of change in order to achieve a coherent, inclusive, innovative Valencian educational system that young Valencians deserve”.


More information:

DECRET 9/2017, de 27 de gener, del Consell, pel qual s’estableix el model lingüístic educatiu valencià i se’n regula l’aplicació als ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana.

deeo

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ja compta amb les dades facilitades pels centres educatius d’Infantil i Primària que establiran un dels tres nivells del Programa Educatiu Plurilingüe Dinàmic a les aules experimentals de 2 anys i a 2n cicle d’Infantil (3, 4 i 5 anys) el pròxim curs. Els centres educatius han proposat quin nivell volen prendre com a punt de partida, en una decisió avalada per 2/3 del Consell Escolar.

Del total d’escoles sostingudes amb fons públics, es tenen les dades del 90% de centres. D’aquest percentatge, 675 centres educatius han triat el nivell avançat I o II (54%), 375 centres el nivell intermedi I o II ( 30%) i 203 el nivell bàsic I o II (16%).

Per comarques, a les d’Alacant 164 centres han triat el nivell avançat, és a dir, un 40%. Pel que fa al nivell intermedi, ha estat escollit per 132 centres educatius, el 32%. El nivell bàsic es correspon a 119 centres, un 28% del total.

A les comarques de Castelló, 137 centres han triat el nivell avançat, un 83% del total. 17 escoles han optat pel nivell intermedi, un 10% del total i 11 centres s’han decantat pel nivell bàsic, un 7% del total.

A les comarques de València, 374 centres educatius han triat el nivell avançat, és a dir, un 55%. 226 escoles han optat per l’intermedi, un 34%. Finalment, 73 escoles han optat pel nivell bàsic, un 11% del total.

El conseller Vicent Marzà ha comentat que ‘estem ben contents pel fet que gràcies a l’esforç de totes i de tots caminem cap a un ensenyament més plurilingüe que mai, que genera oportunitats per a totes i tots. Pas a pas deixem enrere un sistema de peatges i privilegis per emprendre un de drets i oportunitats. Els centres han optat entre mantindre els mateixos programes que ara o avançar i, lliurement, han decidit majoritàriament fer passes endavant’.

Així mateix,el responsable d’Educació ha volgut remarcar que ‘les comunitats educatives, mitjançant els seus consells escolars, han decidit el nivell plurilingüe que s’adapta millor al seu context sociolingüístic. El nou programa de plurilingüisme real garanteix a l’alumnat més anglés i un domini efectiu del valencià i del castellà. Volem agrair la implicació de les famílies i del professorat per contribuir a fer realitat el nou model centrat en garantir una educació en llengües òptima per als nostres xiquets i xiquetes, sempre acompanyada per una bona formació del professorat’.

El model està basat en l’aprenentatge integrat de llengües (AICLE), la metodologia més avançada i reconeguda internacionalment, que ja l’apliquen països com Finlàndia o Canadà.

El Programa Plurilingüe Dinàmic amb 3 nivells

El model s’estructura en tres nivells: Bàsic (I i II), Intermedi (I i II) i Avançat (I i II).
Les diferències entre nivells són la distribució d’hores vehiculars en les tres llengües en assignatures no lingüístiques i altres elements de reforç de competència oral. És a dir, quantes hores es fan en anglés, en valencià i en castellà donada la situació sociolingüística de cada entorn educatiu.

Els diferents nivells responen a la necessitat d’adaptar els programes lingüístics a les característiques del propi centre com a punt de partida.

Formació del professorat

La Conselleria va donar a conéixer fa uns dies les primeres mesures del Pla de xoc de formació del professorat que està dissenyant per acompanyar els docents en l’aplicació del Programa Educatiu Plurilingüe Dinàmic.

Aquest primer paquet de mesures se centra, fonamentalment, en la formació en llengües mitjançant les escoles oficials d’idiomes per al pròxim curs. En aquest sentit, des d’Educació s’han reservat places a les EOI en diferents modalitats de cursos formatius. El professorat podrà iniciar les inscripcions a les EOI al final de març mitjançant els centres de formació, innovació i recursos educatius (CEFIRE). D’aquesta manera, s’han reservat 5.260 places de formació en anglés i 1.540 en valencià. Les modalitats són de cursos presencials, cursos en línia mitjançant aules virtuals i cursos d’habilitats orals.

A més, es comptarà amb 1.500 places de formació a la carta en anglés i en valencià amb necessitats específiques segons els centres educatius. Durant el mes de març començaran a testejar-se les necessitats, centre a centre, per dissenyar formació específica per part de professorat de les EOI i de personal dels CEFIRE. Es tractarà de formació lingüística específica segons necessitats i cursos d’actualització de competències lingüístiques per a professorat que ja compta amb titulacions en llengües.

Per a aquesta primera fase de formació, tindrà prioritat de formació el professorat d’Infantil, ja que el decret de plurilingüisme s’implantarà en aquesta etapa educativa el pròxim curs 2017-2018. També serà preferent la formació de professorat d’aquells centres que opten a aplicar el PEPD més enllà de l’etapa d’Infantil.

Així mateix, s’amplien les places per a obtindre la capacitació lingüística en llengües que es realitzen als CEFIRE per al pròxim curs, fins a les 3.000, un miler més que en l’actualitat.

El Pla de xoc de formació del professorat en llengües compta amb més mesures que s’estan ultimant i que Educació anirà anunciant a mesura que es facen efectives.

La nova àrea de Competència Comunicativa Oral en anglés

El model compta amb sessions orals de lliure configuració mitjançant una àrea anomenada Competència Comunicativa Oral, que s’impartirà en qualsevol de les dues llengües oficials i en anglés, segons el nivell.

L’objectiu d’aquesta àrea serà augmentar la comprensió i l’expressió d’idees sobre els temes més propers; dotar d’eines comunicatives per desenvolupar-se amb èxit en la majoria de situacions quotidianes i descriure experiències i desitjos, així com expressar l’opinió mitjançant eines com per exemple: els projectes interetapa, suports audiovisuals o musicals, jocs d’enginy i dramatitzacions.

Calendari d’aplicació, àmbit social i formació per a adults

El calendari d’aplicació comença el curs 2017-2018 i culminarà en la seua implantació al Batxillerat, en 2023. A més de l’educació obligatòria, aquest decret té en compte també els ensenyaments de Formació Professional i Formació d’Adults, que fins ara no s’incorporaven a la normativa de plurilingüisme.

El nou model plurilingue està dissenyat des d’una perspectiva no només educativa, sinó també social. Així, també estableix els mecanismes de col·laboració la futura corporació de ràdio i televisió públiques, per exemple, als quals se’ls demana l’emissió de materials en anglés, a més del valencià vehicular, per reforçar socialment el plurilingüisme.

Source of information: www.presidencia.gva.es